Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

Thông tư 02/2016/TT-BTP

Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Thông tư 01/2016/TT-BTP

Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP - Chương I

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Chương I - Quy định chung

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP - Chương II

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Chương II - Thủ tục thi hành án dân sự

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP - Chương III

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Chương III - Cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, người làm công tác thi hành án dân sự

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP - Chương IV

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Chương IV - Điều khoản chuyển tiếp và thi hành

Thông tư số 09/2015/TT-BTP

Quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự

Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13

Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi

Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Hướng dẫn thi hành một số điều quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC

Hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP

Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

Thông tư số 18/2014/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

Nghị định số 125/2013/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP - Chương I

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Chương I - Những quy định chung

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP - Chương II

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật